تبلیغات
آموزشهای زناشویی - مطالب ابر احکام ازدواج موقت

سوال : آیا دختر بی اذن پدر و مادر می تواند شوهر کند یا نه ؟... و اگر بفرمایید که بی رضای والدین عقد صحیح است آیا ( در این صورت ) عاق والدین می شود یا نه ؟
جواب : رضای مادر مطلقا شرط نیست و در لزوم رضای پدر . در دختر بالغه باکره خلاف است و اقوی و اشهر و اظهر عدم اشتراط ( رضای پدر) است و عقد بدون اذن پدر صحیح است . ولکن احوط مراعات رضای اوست . و اما هرگاه پدر غایب باشد یا در موقوف داشتن عقد بر رضای پدر حرج و عسر لازم آید آنجا احتیاط هم ضروری نیست . و در صورت احتیاج دختر به شوهر و متضرر شدن او به ترک شوهر کردن . هرگاه ( دختر با رضایت پدر ) مخالفت بکند معلوم نیست که گناه باشد چه جای آنکه عاق باشد . بلی هرگاه دو نفر خواستگار او باشند و اختیار هریک از آنها ضرری به دختر نمی رسد پس مخالفت ( با نظر پدر ) در این جا دور نیست که معصیت باشد و به هر حال تحصیل رضای پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر اینکه ( رضای آنها ) منشا ضرر و حرج باشد . در اینجا فرقی در مابین باکره و غیر باکره نیست .

   


ازدواج برای دوشیزگان بدون اذن ولی جایز است.

   


1- آیا دختر رشیده بدون اذن ولی می‎تواند ازدواج موقت کند؟

به نظر این‎جانب در ازدواج دختر باکره چه دائم و چه موقت بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جد پدرش شرط است.

2- اگر شرایط ازدواج دائم برای دختری رشیده یا غیر رشیده فراهم نباشد و در صورتی که ازدواج نکند ترس از این دارد که به گناه آلوده شود، آیا می‎تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید؟

برای صحت ازدواج او بنابر احتیاط واجب، اذن پدر لازم است. در این مسئله می‎توانند به مرجعی که اذن ولی را شرط نمی‎دانند مراجعه نمایند با رعایت الاعلم فالاعلم.

3- آیا دختران به دلیل نیاز عاطفی می‎توانند با شرط نداشتن رابطه جنسی بدون اذن ولی ازدواج موقت کنند؟

شرط مزبور تأثیری در حکم ندارد.

4- ترویج و تقبیح ازدواج موقت در جامعه چه حکمی دارد؟

به‎طور کلی جایگاه ازدواج موقت جایگاه یک عمل مشروع فی‎نفسه و مورد ترغیب و متضمن فوائد مهم اخلاقی و اجتماعی است. وظیفه همگان در جامعه اسلامی این است که سنت‎ها و حلال‎های شرعی را جایگزین بدعت‎ها و خرافات نمایند هرچند که متأسفانه روحیه لاابالیگری و بی‎تفاوتی نسبت به امور محرمه در جامعه رواج یافته ولی هرکس وظیفه دارد که احکام شرعی و امور حلال را رعایت کند و تبلیغ آن به صورتی که عرف‎پسند باشد و موهن نباشد و رغبت اشخاص را به ازدواج دائم کم نکند در حد متعارف مفید است.

   


آیت الله خامنه ای :
باسمه تعالی
ازدواج موقت یا دائم دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر باشد ولی اگر دختر نیاز به ازدواج دارد و خواستگار هم کفو شرعی و عرفی او می باشد و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرایط باشد وجود ندارد اذن پدر ساقط است.

   


احکام کامل ازدواج غیردائم :


ازدواج و زناشوئی
مساله 2023-ازدواج ( دائم و غیردائم ) از مستحبات است و اگر کسی بترسد که با ترک ازدواج ( دائم و غیردائم ) در حرام بیفتد ازدواج ( دائم و غیر دائم ) بر او واجب است.
مساله 2104–مستحب است در شوهر دادن دختری که به حد بلوغ رسیده تعجیل کنند ، همچنین در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به همسر دارند .
مساله 2024–به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال می شوند و آن بر دو قسم است : ازدواج دائم که همیشگی است و زنی را که به این عقد در می آید «دائمه» گویند و ازدواج غیردائم که برای مدت معینی عقد زناشوئی می بندند، خواه این مدت کوتاه باشد یا طولانی و آن را « متعه» نیز می نامند.
مساله 2025–در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایی کافی نیست و صیغه عقد را طرفین یا وکیل آنها می توانند بخوانند.
مساله 2026-وکالت مرد از طرف زن، یا زن از طرف مرد، برای خواندن صیغه مانعی ندارد.
مساله 2027-هر گاه زن و مردمی به کسی وکالت داده اند صیغه عقد آنها را بخواند تا یقین نکنند که وکیل صیغه را خوانده بر یکدیگر حلال نمی شوند، ولی اگر وکیل مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده ام کافی است.
مساله 2028-هرگاه زن، کسی را وکیل کند که او را مثلا برای ده روز یا دو ماه به عقد مردمی درآورد و ابتدای آن را معین نکند باید آغاز آن را از روز و ساعتی که عقد  می کند قرار دهد.
مساله 2029-احتیاط مستحب آن است که یک نفر از سوی دو همسر صیغه عقد نخواند، یعنی دو طرف عقد دو نفر باشند و نیز احتیاط مستحب این است که انسان نمی تواند از طرف زن وکیل شود تا آن را برای خود بطور دائم و یا موقت عقد کند.

 

دستور خواندن صیغه عقد غیردائم
مساله 2031-برای خواندن صیغه عقد موقت کافی است بعد از آن که مدت و مهر معین شد، زن بگوید : « زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) مرد نیز بگوید : « قبلت» ( قبول کردم) یا این که وکیل زن بگوید : « متعت موکلتی موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» ( موکله خودم را به ازدواج موکل تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) وکیل مرد نیز بگوید : « قبلت لموکلی هکذا» ( قبول کردم برای موکل خودم همینطور) .

 

شرایط عقد ازدواج
مساله 2032-عقد ازدواج شرایطی دارد از جمله :
1.احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست. ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بهفماند.
2.کسی که صیغه را می خواند باید قصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد.
3.کسی که صیغه عقد را می خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد.
4.ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند بنابراین اگر کسی چند دختر دارد نمی تواند به مردی بگوید : « زوجتک احدی بناتی» ( یکی از دخترانم را به همسری تو در آورم)
5.زن و مرد باید از رو ی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهرا با کراهت اجازه می دهد اما می دانیم قلبا راضی است عقد صحیح است.
6.صیغه عقدباید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است اما اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
مساله 2033-کسی که دستور زبان عربی را نمی داند ولی کلمات عقد را صحیح ادا می کند و معنی آن را نیز می داند عقد او صحیح است.
مساله 2034-اگر عقد زنی را برای مردی بدون اجازه آنها بخوانند و بعدا آنها راضی شوند و اجازه دهند عقد صحیح است.
مساله 2035-اگر زن و مردی یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج نمایند ولی بعد از خواندن عقد راضی شوند و اجازه دهند احتیاط واجب آن است که صیغه عقد را از نو بخوانند.
مساله 2036-پدر و جد پدری می توانند ( در صورت ضرورت ) برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود ازدواج کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید بنابر احتیاط واجب نباید آن را به هم زد.
مساله 2037- دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست، همچنین اگر به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد یا این که دختر قبلاً شوهر کرده باشد که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.
مساله 2102–هرگاه زن بگوید شوهر ندارم می توان حرف او را قبول کرد به شرط آنکه متهم نباشد ، اما اگر بگوید یائسه ام قبول ادعای او اشکال دارد .
-تعیین‌ مهر و ذکر آن‌ شرط ازدواج‌ موقت‌ است‌ و هر چیزی‌ که‌ مالیت‌ داشته‌ باشد چه‌ کم‌ چه‌ زیاد، را می‌توان‌ با رضایت‌ زن‌ و مرد به‌ عنوان‌ مهر تعیین‌ کرد.

 

احکام عقد غیردائم
مساله 2070-در ازدواج موقت مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.
مساله 2071-ازدواج موقت هرچند برای لذت بردن هم نباشد بلکه به قصد محرم شدن نزدیکان آن دختر باشد جائز است مشروط بر اینکه دختری را که به ازدواج موقت در می آورند در حدی باشد که قابل لذت جنسی باشد، مثلا اگر کوچک است باید وقت را به اندازه ای زیاد کنند که دوران آمادگی دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد مدت را ببخشند.
مساله 2072-احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر خود را در ازدواج موقت نیز ترک نکند.
مساله 2073-زنی می تواند در ازدواج موقت شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و تنها لذتهای دیگر ببرد، ولی اگر بعدا به این امر راضی شود مانعی ندارد.
مساله 2074-همسر ازدواج موقت حق خرجی ندارد، هرچند باردار شود و از شوهر ارث نمی برد و شوهر هم از او ارث نمی برد و حق واجب همخوابی نیز ندارد.
مساله 2075-همسر موقت می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا کاری در خارج خانه برای خود انتخاب کند، مگر این که به خاطر بیرون رفتنش حق شوهر از بین برود.
مساله 2076-پدر یا جد پدری می تواند برای محرم شدن با زنی او را به عقد موقت پسر نابالغ خود درآورد ( به شرط این که مدت عقد به اندازه ای باشد که پسر به حد بهره گیری جنسی برسد) و نیز می تواند دختر نابالغی را برای محرم شدن بستگان به عقد کسی درآورد ( به همان شرط که در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب باید عقد فایده ای برای آن دو داشته باشد و خالی از مفسده باشد.
مساله 2077- مرد می تواند مدت ازدواج موقت را ببخشد و به آن پایان دهد ، در این صورت اگر با آن زن نزدیکی کرده باید تمام مهر و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.
مساله 2078- مرد می تواند زنی را که صیغه اوست به عقد دائمی درآورد، ولی باید نخست باقیمانده مدت را ببخشد، سپس او را عقد کند.
مساله 2079- ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت آن، عده دارد به شرحی که در کتاب طلاق خواهد آمد و فرزندانی که از آن متولد می شوند تمام حقوق فرزندی را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمی برند.
 
عده در  ازدواج  غیردائم
در دو صورت ازدواج موقت عده ندارد :
1-نزدیکی صورت نگرفته باشد.
2-زن یائسه باشد.


عده ازدواج غیردائم
عده ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت. در صورتی که عادات ماهانه می بیند به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی بیند چهل و پنج روز تمام است

 

عده وفات
و در صورتی که شوهر از دنیا برود باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد. خواه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه . حتی  زن یائسه نیز باید عده وفات نگه دارد . و اگر باردار است باید تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز فرزندش به دنیا آید باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر عده را ادامه دهد.
 
بعضی از محدودیت ها و مسئولیت های ازدواج غیر دائم
مساله 2042–ازدواج با زنانی که با انسان محرم هستند حرام است ، مانند مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، دختر برادر ، دختر خواهر ، زن پدر ، دختر زن و مادر زن .
مساله 2043–هرگاه کسی زنی را برای خود عقد ( دائم ، غیردائم ) نماید هرچند با او نزدیکی نکرده باشد ، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند ، ولی دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حرام می شوند که با آن زن نزدیکی کرده باشد .
مساله 2046–هرگاه زنی را برای خود عقد کندتا وقتی آن زن در عقد اوست نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج کند ، خواه عقد دائم باشد یا غیردائم ، حتی بعد از طلاق مادام که در عده است ، در صورتی که عدع رجعی باشد ، نمی تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط مستحب آن است که در عدع طلاق بائن که شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نکند ، همچنین در عده متعه ، خواه بعد از تمام شدن مدت باشد و یا بخشیدن مدت .
مساله 2079-ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت آن، عده دارد و فرزندانی که از آن متولد می شوند تمام حقوق فرزندی را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمی برند.
مساله 2075-همسر موقت می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا کاری در خارج خانه برای خود انتخاب کند، مگر این که به خاطر بیرون رفتنش حق شوهر از بین برود.
مساله 2074-همسر ازدواج موقت حق خرجی ندارد، هرچند باردار شود و از شوهر ارث نمی برد و شوهر هم از او ارث نمی برد و حق واجب همخوابی نیز ندارد.
مساله 2072-احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر خود را در ازدواج موقت نیز ترک نکند.
مساله 2073- زنی می تواند در ازدواج موقت شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و تنها لذتهای دیگر ببرد، ولی اگر بعدا به این امر راضی شود مانعی ندارد.
مساله 2070- در ازدواج موقت مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.
مساله 2048- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، همچنین مرد مسلمان نمی تواند بنابر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد
مساله 2032- ........ 5-  زن و مرد باید از رو ی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهرا با کراهت اجازه می دهد اما می دانیم قلبا راضی است عقد صحیح است.
-عقد ازدواج‌ موقت‌ با زنی‌ که‌ زنا کار است‌، خصوصا اگر از زن‌هایی‌ باشد که‌ در زنا شهرت‌ دارد، با کراهت‌ جایز است‌، و اگر مرد با او ازدواج‌ موقت‌ نمود، زن‌ را از فجور باز دارد.
 
اجازه گرفتن از پدر (اذن ولی)
مساله 2037-دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج نماید ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست، همچنین اگر به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد یا این که دختر قبلاً شوهر کرده باشد که در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.
مساله 9–در جایی که مجتهد صریحا فتوا ندارد ، بلکه می گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود ، این احتیاط را (( احتیاط واجب)) می گویند   و مقلد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد دیگر مراجعه نماید .
-اگر دختر باکره‌ نباشد و بکارتش‌ به‌ وسیله‌ شوهر کردن‌ یا به‌ واسطه‌ وطی‌ به‌ شبهه‌ و یا زنا از بین‌ رفته‌ باشد، اجازه‌ پدر و جد پدری‌ لازم‌ نیست‌.
 
گردآوری:حمید توکلی کرمانی
منبع اصلی:رساله حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

   


1-  شرایط عقد موقت ، همان شرایط نكاح دائم است ؛ به اضافه تعیین مدت زناشویی و تعیین مقدار مهر كه این دو در متن صیغه عقد باید ذكر شود.

بنابراین مجموع شرایط نكاح غیر دائم بدین قرار خواهد شد:

یك. اذن ولی ، در صورتی كه دختر باكره باشد و اگر باكره نباشد این شرط لازم نیست؛

دو. تعیید مدت زناشویی و مقدار مهر در متن صیغه عقد؛

سه. اجرای صیغه عقد به نحو صحیح به وسیله طرفین یا وكیل.

2-   در ازدواج موقت ، نخست باید مهر و مدت آن معلوم شود، و زمان آن می تواند از یك ساعت تا 99سال باشد.

3-  احتیاط مستحب آن است كه صیغه عقد به عربی صحیح خوانده شود ؛ اما اگر مرد و زن نتوانند خطبه عقد را به عربی بخوانند ، خواندن آن به زبان دیگر مانعی ندارد.

4-   گرفتن وكیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست ؛ ولی باید الفاظی را بگویند كه معنای همان صیغه عربی را بفهماند.

5-   وكالت مرد از طرف زن ، یا زن از طرف مرد ، برای خواندن صیغه مانعی ندارد.

6-   خواندن صیغه نیازی به شاهد ندارد.

7-  صیغه كردن زنان اهل كتاب ( یهودی و مسیحی ) اشكال ندارد ؛ ازدواج با زنان مشرك ( مثل بت پرست ها ) به هیچ وجه ( دائم و موقت ) جایز نیست.

8-   فرزندانی كه از عقد موقت متولد می شوند ، از همه حقوق فرزندان عقد دائم برخوردارند.

9-   مخارج فرزندانی كه از طریق ازدواج موقت به دنیا می آیند ، برعهده پدر است.

10- مرد با داشتن همسر دائمی ، شرعاً می تواند ازدواج موقت نماید و اجازه از همسر شرط صحت نیست.

11- عدم ثبت عقد در دفاتر رسمی ، شرعاً مبطل آن نیست ؛ ولی برای رفع تهمت داشتن مدرك بهتر است.

12- ازدواج موقت با زنان فاحشه مكروه است.

13- ازدواج موقت با زنان كافری كه اهل كتاب نیستند جایز نیست؛ ولی با زنان اهل كتاب ( یهودیان و نصرانی ها ) جایز است.

14- از نظر شرعی اگر زن و مردی ادعای زوجیت با یكدیگر را داشته باشند ، ادعای آنان پذیرفته است ؛ مگر آنكه قرینه ای برخلاف ، یا فریبی در كار باشد.

15- اگر زن بگوید كه شوهر ندارد و در گفتارش متَهم به كذب نباشد ، كفایت می كند.

16- اذن پدر برای عقد زن بالغ و رشید ، هرچند از نظر تكلیفی لازم است ، ولی شرط صحت عقد نمی باشد. بدین ترتیب زنی كه بدون اذن ولی ازدواج می كند، دچار معصیت شده است ؛ اما عقد او صحیح است.

17- برای خواندن صیغه عقد موقت ، كافی است بعد از آن كه مدت و مهر معین شد ، زن بگوید : زوجتك نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم ؛ " من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین در آوردم. " مرد نیز بگوید : قبلت ؛ " قبول كردم".

18- برای خواندن صیغه عقد موقت به زبان فارسی ، همین كه زن بگوید : « خود را با فلان مهر، برای فلان مدت به ازدواج تو درآوردم » و مرد بگوید : « پذیرفتم» ، كافی است.

19- زن مسلمان نمیتواند به عقد كافر درآید ، همچنین مرد مسلمان نمی تواند با زن كافر ازدواج دائم داشته باشد ؛ ولی ازدواج موقت با زنان اهل كتاب مانعی ندارد.

20- زن می تواند در ازدواج موقت شرط كند كه شوهر با او نزدیكی نكرده ، به لذتهای دیگر اكتفا كند ؛ ولی اگر به این امر ( نزدیكی = دخول ) راضی شد ، مانعی ندارد.

21- مرد می تواند مدت ازدواج موقت را ببخشد و به آن پایان دهد ؛ در این صورت اگر با آن زن نزدیكی كرده باشد ، باید تمام مهر و اگر نزدیكی نكرده باشد ، باید به نسبت آن مدت ، مهر توزیع و تقسیم شود و به مقداری كه بخشیده از مهر كم می شود.

22- در صورت تحقق دخول ، عده لازم است ؛‌حتی اگر از حامله شدن جلوگیری كرده باشند.

23- در دو صورت ازدواج موقت ، عده ندارد:

یك. نزدیكی صورت نگرفته باشد؛

دو. زن یائسه باشد.

24- عده در ازدواج موقت ( بعد از تمام شدن مدت آن ) به مقدار دو حیض كامل است و اگر عادت نمی بیند ، چهل و پنج روز تمام است. اما اگر شوهر از دنیا برود ، باید چهارماه و ده روز عده نگه دارد ؛ خواه شوهرش با او نزدیكی كرده باشد یا نه . حتی زن یائسه نیز باید عده وفات نگه دارد. و اگر باردارست باید تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد ، ول یاگر پیش از كذشتن چهار ماه و ده روز فرزندش به دنیا آید باید تا جهارماه و ده روز پس از مرگ شوهر عده را ادامه دهد.
25- ازدواج موقت ، به دو صورت پایان می پذیرد : یا مدت عقد تمام شود ، یا مرد بگوید « باقی مدت عقد را بخشیدم »

   


 حدود صیغه محرمیت تا چه اندازه می باشد ، و ربواط و محدوده حجاب تا حدی از لحاظ شرعی مجاز می باشد ؟
صیغه محرمیت همان عقد موقت است که زن در روابط مثل زوجه است . 

آیا دختر و پسر که با هم ارتباط دارند خودشان می توانند صیغه محرمیت بخوانند ؟ 
با اجازه پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد . 

ایا میتوان دختری را که بدلیل خطا بکارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صیغه کرد ؟ 
اذن لازم است. 

در ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حکم صیغه باید خوانده شود چون آنها که این حکم را نمی دانند ؟ و آیا ازدواج موقت با فواحش در صورت عدم دخول جایز است ؟ 
1 ـ خواندن صیغه و لو به زبان غیر عربی بهر حال لازم است و به طرف مقابل باید معنای ازدواج موقت تفهیم بشود .
2 ـ اگر از زنانی باشد که مشهور به زنا است به احتیاط واجب قبل از توبه با او ازدواج نکند حتی اگر قصدش عدم دخول باشد . 

آیا میشود صیغه عقد را به زبان فارسی بیان کرد؟ وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا به مدت 1 ساعت میخواهم به مبلغ فلان مقدار؟ 
اگر عربی بلد نباشید اشکال ندارد ودر اینصورت زن به مرد میگوید : تورا به ازدواج خود در آوردم برای یک ساعت (مثلا ً) به فلان مبلغ وسپس مرد میگوید : قبول کردم. 

1 ـ برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
چنانچه وی تمایل به اسلام پیدا کرد :
2 ـ چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود ودر عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟
3 ـ آیا با توجه به در دسترس نبودن روحانی برای خواندن صیغه خود فرد میتواند اقدام کند .
4 ـ آیا جمله خاصی لازم است گفته شود ؟
5 ـ آیا باید به زبان عربی باشد یا به زبان دیگر هم کفایت می کند
؟  1 ـ اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد با زن مسیحی ویهودی جایز است .
2 ـ پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص وتعیین مهر ومدت با دقت می تواند به زن بگوید با توازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر وتا این مدت زمان واوبگوید پذیرفتم واگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .
3 و4 و5 ـ جواب روشن شد . 

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟ 
عقد باطل است . 

ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
بله لازم است. 

آیا ازدواج موقت به زبان فارسى نیز قبول است یا نه؟ 
خیر باید سعى كند به عربى خوانده شود و اگر نتوانست كلمه (قبلت) را به عربى بگوید. 

آیا صحیح است که اگر دختری بالغ باشد از نظر فکری وسنی ، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟ 
صحّت ندارد واذن پدر لازم است حتی اگر مستقل در شؤون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت. 

آیا زن و مرد می توانند دو بار صیغه عقد دائم را جاری سازند؟ یک بار خودشان و بعد از مدتی با ثبت و موازین قانونی؟ 
اشکال ندارد، عقد دومی صوری وظاهری است. 

ازدواج با زنان اهل کتاب چه حکمی دارد؟ 
عقد دائم به احتیاط واجب جایز نیست وعقد موقت اشکال ندارد. 

من دختری 23 سال هستم که که مدت 6سال است خواستگاری دارم که 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم دارای عشق پاکی هستیم و فقط به ازدواج فکر می کنیم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمی توان تا 6 ماه آتی به صورت رسمی مطرح کرد آیا میتوان بدون آگاهی پدر صیغه محرمیت بخوانیم اما شرط شود که باکره بمانم در ضمن مادرم در جریان میباشد راهنماییم کنید? 
بدون رضایت پدر حرام است جایز نیست ، و چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم . 

اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم است و بعد از جاری شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد ؟ 
عقد با طل است . 

آیا زنی را که زنا کرده است را میتوان به عقد غیر دائم خود در اورده یا باید ان زن عده نگه دارد ؟ آیا زنی که به مدت یک یا دو ساعت به عقد غیر دائم دراید عده دارد یاخیر؟ 
1-عده لازم نیست ولی اگر زن از زنهای مشهور به زنا است به احتیاط واجب وی را عقد نکند مگر بعد از توبه کردن.
2-اگر این عمل بعد از عقد شرعی بوده عده دارد .
3-اگر با وی نزدیکی بشود عده دارد . 

آیا من میتوانم وقتی که به شهر یا کشور دیگری برای مدت یک هفته میروم در آنجا خانمی را برای مدت 1 ساعت صیغه کنم ؟حتی اگر به شهر ها یا کشورهای زیارتی بروم؟ 
اشکال ندارد ولی اگر شما همسر مسلمان دارید نمیتوانید زنی را که از اهل کتاب است مثلا مسیحی صیغه کنید و اگر همسر شما هم به آن راضی باشد به احتیاط واجب نباید این کار را بکنید. 

با چه شرایطی میتوان زن غیر مسلمان را صیغه کرد ؟ 
در صورتی که مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقیه شرایط که در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وی هم لازم است . 

آیا صیغه دختره باکره بدون اذن پدر با شرط عدم ودخول ضمن عقد جایز است یا خیر ؟
جائز نیست حتی اگر دختر مستقل در شوًون زندگی باشد بنابر احتیاط واجب در این صورت . 

در چه صورت و شرایطی اذن والد نیاز نیست در ازدواج موقت ؟
دختره باکره اگر در شؤون زندگی مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتیاط واجب لازم است . 

برای شخصی که مقدمات ازدواج به هیچ وجه برایش فراهم نیست و پیدا کردن زن عفیفه برای متعه ازدواج موقت کردن هم مقدورنیست آیا متعه با زنی که مشهور به فساد است جایز است؟ 
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتیاط واجب جایز نیست و میتوانید در این مساله به اعلم بعد رجوع کنید . 

آیا خواندن صیغه توسط مرد و زن کافی است یا بایستی شخص دیگری صیغه را جاری کند ؟ خواندن صیغه چگونه است؟ 
خود زن و مرد بخوانند کافی است و اگر عربی بلد نیستند میتوانند به زبان دیگر بخوانند بعد از تعیین مدت و مبلغ مهر به طور دقیق زن میگوید :زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم سپس مرد میگوید :قبلت . 

ضمن سلام نظر حضرت عالی در مورد عده زنان فاحشه را بفرمائید ایا ازدواج موقت با انها مشکل دارد ؟
ازدواج با انها بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ولی زنا عده ندارد . 


بازنی که در ازدواج موقت دیگری بوده ازدواج کرده و دخول صورت گرفته بدون آنکه از همسر داشتن او خبر داشته باشم آیا بعدا ً می توانم با اوازدواج کنم؟ 
بنابر احتیاط واجب بر شما حرام ابدی شده است. 

آیا می توان با دختری که قبلا به طور رسمی ازدواج نکرده و در جایی ثبت نشده و اینکه آن دختر باکره نباشد ازدواج موقت کرد ؟ 
اگر ازدواج سابق شرعی بوده برای عقد دوم اذن پدر لازم نیست . 

من با دختری دوستم میتوانم فقط برای گفتن و خندیدن او را عقد کنم یعنی نه برای قصد جنسی فقط برای اینکه بتوانم با او راحت بگویم و بخندم . 
با اذن پدر یا جدّ پدری اشکال ندارد . 

چه نکاتی را در عمل به ازدواج موقت باید رعایت نمود تا به گناه آلوده نشود و در عین حال نیاز شرعی خود را نیز بر آورده ساخت ؟  
پس از تشخیص جواز ازدواج با مورد خاص و تعیین مهر و مدت با دقت می تواند به زن بگوید با تو ازدواج موقت می کنم به این مقدار مهر و تا این مدت زمان و او بگوید پذیرفتم و اگر به زبان عربی نمی تواند به غیر عربی بگویند اشکالی ندارد .

برای فردی که در یک کشور غربی زندگی می کند آیا متعه یک زن غیر مسلمان حلال است ؟
اگر همسر دائمی مسلمان نداشته باشد معه با زن مسیحی و یهودی جایز است . 

بنده در کشور ژاپن زندگی می‌کنم که اکثر مردم آن یا بودائی هستند یا دینی‌ ندارند. من برای‌ اینکه به گناه نیفتم نیاز شدید به ازدواج موقت دارم. لذا با عرض معذرت به سوالات زیر پاسخ دهید:
۱ - آیا لازم است که قبل از ازدواج در مورد دینشان سوال شود؟
۲ - آیا لازم است که سوال شود و جواب دادند که دینی‌ انتخاب نکرده ام چه باید کرد؟
۳ - اگر گفتند بودائی هستم چه حکمی‌ دارد؟
۴ - آیا در صورت منفی‌ بودن سوالات فوق میتوان آنها را بعنوان کنیز برای مدت مشخصی خرید؟ (خود آنها راغب هستند). 
۱ - اگر مسیحی یا یهودی بودن وی ثابت نشود - و لو به اعتراف خود - ازدواج موقت با وی جایز نیست.
۲ - جایز نیست مگر اینکه عرفاٌ مسیحی‌ یا یهودی‌ باشد.
۳ - جایز نیست.
۴ - جایز نیست. 

آیا كسى مى تواند با خواهر زن خود به صورت موقت یا دائم ازدواج كند ؟ 
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عدّه وى مى تواند با خواهر او ازدواج دائم یا موقت بكند و قبل از آن جایز نیست و عقد باطل است .  

اگر زن و مرد بخواهند متعه كنند و در متعه شرط نمایند كه هر نوع تلذذ از همدیگر را داشته باشند به استثناء دخول آیا در این نوع متعه اذن پدر لازم است ؟ 
لازم است اگر بکر باشد . 

آیا متعه با كسى كه نمى خواهیم با او نزدیكى كنیم و فقط براى ایجاد محرمیت متعه مى كنیم به اجازه ولى نیاز دارد ؟
اگر بکر باشد اجازه ولی دراینصورت هم لازم است . 

در چه صورتى اجازه پدر براى زن در صیغه عقد موقت لازم است ؟ 
در هر عقدى اجازه پدریا جد پدری در ازدواج زنى كه ازدواج نكرده لازم است و این حكم در صورتى كه زن در شئون زندگى مستقل باشد مبنى بر احتیاط است . 

آیا اگر زن بگوید كه شوهر ندارد كفایت مى كند یا باید تحقیق كرد ؟ 
كفایت مى كند . 

آیا زن و مرد خودشان مى توانند صیغه عقد موقت را جارى كنند ؟ 
مى توانند . 

آیا براى صیغه عقد موقت شاهد لازم است؟ 
لازم نیست .

منبع: آفتاب نیوز

   


اسلام برای بر آورده شدن نیازهای زن و مرد، چهارچوب ازدواج (دائم و موقت) را معین کرده است. درباره ازدواج دائم تقریبا همه اطلاعات کاملی دارند اما در این مقاله سعی میشود اطلاعاتی را راجع به ازدواج موقت به شما بدهیم.

اول از همه باید گفت ازدواج موقت با اینکه از لحاظ شرعی کاملا قبول شده است اما از لحاظ جنبه های دیگر در بین افراد همیشه جلوه ی خوبی ندارد. و حتی برخی افراد این کار را کمی دور از اخلاق میدانند. نظر شخصی هر کس محترم است و من فقط چند نکته را راجع به ازدواج موقت میگویم و به هیچوجه منظورم تایید و یا عدم تایید ازدواج موقت نیست.

1. در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

2. خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا ...) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند. 

«صیغه عقد»

زن می‌گوید:

«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّةِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین)

بعد مرد می‌گوید:

«قَبِلْتُ» (قبول کردم)

     تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی «زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ» را بفهماند.

3. عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.

4. اگر کسی زنی را به عقد خود درآورد، اگر چه نزدیکی نکرده باشد مادر آن زن به آن مرد محرم می‌شود و اگر نزدیکی کرده باشد، اگر آن زن از مرد دیگری دختر داشته باشد دختر آن زن نیز به آن مرد محرم می‌شود و مرد هرگز نمی‌تواند با آن دختر ازدواج کند.

5. تعریف عدّه: مدت زمانی را که زن نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند عدَه می‌گویند. این مدت پس از طلاق (در عقد دائم) و یا اتمام مدت زمان (در عقد موقت) و یا فوت شوهر شروع می‌شود.

6. عدَه عقد موقت دیدن دوبار عادت ماهیانه زنان است. عدَه عقد دائم از زمان طلاق، دیدن سه بار عادت ماهیانه است. عدّه وفات شوهر، چهارماه و ده روز است اگر چه زن یائسه یا متعه باشد.

7. زن یائسه (زن غیرسیدی است که سنش بالاتر از پنجاه سال یا سیده‌ای که سنش بالاتر از شصت سال باشد) عدّه طلاق و عدّه اتمام عقد موقت ندارد.

8.    اگر مردی زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند آن زن بر او حرام می‌شود.

سوال: چرا اسلام اجازۀ پدر را برای دختر باکره شرط دانسته است؟

استاد شهید مطهری (ره) در این باره می فرماید: فلسفۀ این كه دوشیزگان لازم است - یا لااقل خوب است - بدون موافقت‏ پدران با مردی ازدواج نكنند ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد بحساب آمده است. اگر به این جهت بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه كه بیوه شانزده ساله نیازی به موافقت‏ پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه اگر دختر از نظر اسلام در ادارۀ كار خودش قاصر است چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادی داده است و معاملات چند صد میلیونی او را صحیح و مستغنی‏ از موافقت پدر یا برادر یا شوهر می داند؟ این مطالب فلسفۀ دیگری دارد كه به گوشه‏ای‏ از روانشناسی زن و مرد مربوط است. مربوط است به حس شكارچی‏گری مرد از یك طرف و به خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر .مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را می لغزاند و از پا در می‏آورد شهوت است، و زن باعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است. اما آن چیزی كه زن را از پا در می‏آورد و اسیر می‏كند اینست كه نغمۀ محبت، صفا، وفا و عشق از دهان مردی بشنود .خوش باوری زن در همین جاست .زن مادامی كه دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است، زمزمه‏های محبت مردان را بسهولت باور می كند. پروفسور ریك، روانشناس آمریكائی می گوید : بهترین جمله‏ای كه یكمرد می تواند به زنی بگوید، اصطلاح " عزیزم ، تو را دوست دارم " است. همو می گوید: "خوشبختی‏ برای یك زن یعنی بدست آوردن قلب یكمرد و نگهداری او برای تمام عمر". رسول اكرم (ص)، آن روانشناس خدائی، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان كرده است. آن حضرت می‏فرماید: "سخن مرد به زن‏ که تو را دوست دارم، هرگز از دل زن بیرون نمی‏رود.


اگر بخواهم به زبان ساده تر بگویم دلیل اینکه شرط ازدواج دختر باکره رضایت پدر است این است که دختران علاوه بر اینکه از پسران احساساتی تر و آسیب پذیرتر هستند, ممکن است بعد از ازدواج آسیبهای جسمی و روحی به آنها وارد شود که جبران آنها غیر ممکن باشد. مثلا دختر باکره ای که ازدواج موقت کرده است با آسیب دیدن بکارتش ممکن است دیگر نتواند ازدواج کند. ولی برای پسران این مشکلات وجود ندارد.

در ضمن دخترها چون ممکن است احساساتی با این موضوع برخورد کنند کمتر به منطق خود مراجعه میکنند و احتمال سوء استفاده کردن از آنها بالا میرود.

در آخر مقاله باید دوباره بگویم ازدواج موقت برای خیلی از افراد جلوه ی خوبی ندارد و ممکن است موضعگیری های شدیدی را در این باره داشته باشند و من به هیچوجه قصد تایید ازدواج موقت را ندارم.


منابع:

وبلاگ ایران صیغه

وبسایت همصدا

وبلاگ وکیل تو

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


 

اَبر برچسبها

حکم استفاده از قرص تاخیر حیض در ماه رمضان  غسل جنابت در صورتی که جنب نشده باشم  حکم محتلم شدن در سحر ماه رمضان  ازدواج موقت با دختر باکره  حکم قاعدگی و جنابت  استبراء  غسل کردن در زمان قاعدگی  جنب شدن در ماه رمضان  ازدواج مسلمان با غیر مسلمان  شک برای غسل جنابت  غسل در دوران عادت ماهانه  غسل بیمار  شک در جنب شدن  ازدواج با غیر مسلمان  حکم زن حیض شده در ماه رمضان  احکام صیغه کردن  احکام نگاه کردن به بدن زن نامحرم  حکم نگاه به بدن زن  احکام ازدواج موقت  محتلم شدن  تیمم بدل غسل  ازدواج غیر دائمی  غسل جنابت  حکم انزال بی اختیار در ماه رمضان  حکم غسل  ازدواج موقت  حکم انزال در ماه رمضان  محتلم شدن در ماه رمضان  احکام دینی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان  ازدواج غیر دایمی  قادر نبودن به غسل بعد از نزدیکی  حکم نگاه کردن  احکام تطهیر مخرج بول  عروسی کردن با غیر مسلمان  صیغه موقت  متعه  صیغه کردن  احکام مربوط به ازدواج موقت  غسل جنابت و وضو  غسل جنابت در دوران قاعدگی  حکم ازدواج با غیر مسلمان  نگاه کردن به بدن زن نامحرم چه حکمی دارد  تیمم بدل غسل برای بیمار  جنب شدن در سحر  حکم منی در رمضان  غسل جنابت در دوران قاعدگی از منظر امام خمینی  حکم حیض در ماه رمضان  خواندن نماز با غسل جنابت  حکم عدم غسل بعد از محتلم شدن در ماه رمضان  تاخیر حیض با قرص در ماه رمضان 

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :