بله _ بنا بر احتیاط مستحب جلوی بدن در هنگام استبراء  و موقع تطهیر مخرج بول و غایط  رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.