اگر یقین به احتلام داشته اید و وقت برای غسل كردن نداشته اید، وظیفه شما تیمم بدل از غسل جنابت بوده كه با این كار روزه شماصحیح بوده ، لكن برای نماز باید غسل می كردید و اگر با یقین به جنابت هیچ یك از غسل و تیمم را انجام نداده اید در صورتی كه مساله را نمی دانسته اید ودر سوال كردن هم كوتاهی نكرده باشید فقط قضای روزه آن روز بر شماواجب است و اما اگر از روی عمد و آگاهی و سوال نكردن یا این كه می توانسته اید مساله را بپرسید اهمیت نداده اید علاوه بر قضای آن روزه ،كفاره افطار عمدی هم بر شما واجب است ؛ یعنی ، 60 روز روزه و یا اطعام 60 فقیر ( به هر فقیر 10 سیر گندم ، نان ، آرد یا برنج بدهید ) و بایدتوجه داشته باشید كه خجالت كشیدن در این گونه موارد عذر شرعی محسوب نمی شود، ( استفتا از دفتر آیت الله سیستانی ).