جواب: در مورد غسل جنابت در ایام قاعدگی به فتوای حضرت امام ( ره ) غسل جنابت در ایام قاعدگی صحیح نیست ولی برخی از مراجع این نوع غسل را صحیح می دانند .