نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و حتی دختری که نُه سالش تمام نشده، ولی خوب و بد را می فهمد حرام است.