اگر مرد و زن در ماه رمضان با یکدیگر نزدیکی کنند چه حکمی دارد؟

اگر  با توافق هر دو باشد. کفاره بر هر دوی آنها واجب است و گناه کرده اند. اما اگر تنها به اصرار یکی از آنها باشد هر دو کفاره را باید همان شخص بپردازد. هرچند اگر بچه ای از این آمیزش بوجود آید حلال زاده است.


نزدیکی با زن روزه هر دو طرف را باطل می کند ، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل ( آلت تناسلی زن ) شود و منی هم بیرون نیاید و اگر کمتر از آن باشد و منی هم بیرون نیاید باطل نمی شود و هرگاه شک کند که این مقدار داخل شده یا نه ، روزه اش صحیح است

هرگاه از روی فراموشی جماع کند و یا از روی اجبار بطوریکه هیچ اختیاری نداشته باشد روزه اش باطل نمی شود ، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید ( که روزه است ) یا اجبار برطرف شود ، باید فورا ترک کند و الا روزه او باطل است

اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با همسر خود بازی و شوخی کند در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود ، روزه اش صحیح است ، ولی اگر اتفاقا منی بیرون آید روزه اش اشکال دارد ، مگر اینکه قبلا مطمئن بوده که منی از او خارج نمی شود

منبع : رساله مرجع تقلید محترم آیت الله مکارم شیرازی