اگر بی اختیار باشد خیر اما اگر از عمد باشد بله روزه باطل میشود.